Quán Đảnh Vajrapani Tại Tu Viện Lungon & Các Hình Ảnh Khác

Kính chào quý đạo hữu,

LHQ xin chuyển tới đạo hữu video quán đảnh Vajrapani (phục điển của Lama Sang) ngày hôm nay tại tu viện Lungon do Thầy Hungkar Dorje gửi.

Và xin chuyển tiếp bài về hoạt động của tu viện trong “Nhập thất mùa đông 2020” do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) gửi tới LHQ theo yêu cầu của Rinpoche.
https://mp.weixin.qq.com/s/mv-ntgBU6T4IG5OIS-ccgg

Namo Guru. ??? 

Nguyện mọi sự kiết tường.???

BBT LHQ

SHARE