Bồ Đề Tâm - Orange County - 7-9.05.2010 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Bồ đề tâm" (Phần 1) tại Orange County, Hoa Kỳ - 7-9.05.2010

Download
mp3
SHARE