Lời Nhắn Gửi Về Cầu Nguyện và Hồi Hướng

Kính gửi quý đạo hữu,

BBT LHQ xin trân trọng gửi tới quý đạo hữu lời nhắn gửi của Hungkar Dorje Rinpoche về Nhập Thất Mùa Đông và tháng Đại Thần Thông.

LỜI NHẮN GỬI VỀ CẦU NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

Gửi tất cả bằng hữu, những người bạn tín thành và từ ái,

Công việc của các bạn thế nào? Thầy hy vọng tất cả đã đón một năm mới thật an vui. Nhập Thất Mùa Đông 2020 sắp tới phần hoàn mãn. Đây là tháng Đại Thần Thông và tháng này đặc biệt đến nỗi dù làm bất kỳ thiện hạnh nào thì công đức cũng đều tăng trưởng nhiều nhiều lần.

Tu viện chúng ta đang có lễ Cầu nguyện Văn Thù Sư Lợi và trì tụng một trăm triệu biến minh chú Văn Thù trong năm ngày của tháng Đại Thần Thông.

Mục tiêu của thiện hạnh này là giúp mọi người và đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta tăng trưởng trí tuệ có hiểu biết đúng đắn để không đi sai đường trong cuộc sống, và để luôn thông minh, sáng dạ trong học hành và thi cử.

Đây cũng là lễ hồi hướng của Nhập Thất Mùa Đông, trong đó chúng ta hồi hướng công đức cho tất cả chúng-sinh-mẹ để họ có thể thoát khỏi đại dương đau khổ của Luân hồi.

Tu viện cũng sẽ có một buổi lễ lớn Cầu nguyện Đức Tara Xanh ngay sau lễ Cầu nguyện Đức Văn Thù Sư Lợi, để tăng trưởng thịnh vượng, thuận lợi cho kinh doanh, cho công việc và cho gia đình của các bạn. Vì vậy, các bạn có thể tham gia vào các hoạt động này nhờ pháp quán tưởng và nhờ tâm tín thành của mình.

Xin cám ơn tất cả các bạn.

Hungkar Dorje, 24.2.2021.

 

A NOTE FOR THE DEDICATION PRAYERS

Dear all of you who are faithful and sweet, How is everything? I hope that you all had a very pleasant new year. The 2020 winter retreat is ending soon. This is our Miracle month and it’s so special that whoever does any good actions, the positive effect is increased.

We are holding a ceremony to pray to Manjushri and to recite the mantra of Manjushri, to accomplish a hundred million mantra recitations over five days in this Miracle month.

The goal of this activity is to provide our people and our young ones with more wisdom to understand things correctly and to not go in the wrong direction in their lives as well as to be intelligent in their studies and examinations.

This also is the dedication gathering for winter retreat where we dedicate the merit to all mother beings so they can be free from the ocean of suffering of Samsara.

We will also have a big gathering for Green Tara prayers right after the Manjushri prayers, to increase good fortune and good luck for your business, your work and your family. So you can participate in these activities through your visualization or faithfulness.

Thanks everyone.

Hungkar Dorje

2021/2/24

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ.

Namo Guru ???

LHQ

SHARE