Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc - Orange County - 09.05.2010 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc" (Phần 1) tại Orange County, Hoa Kỳ, 09.05.2010

Download
mp3
SHARE