Pháp Kim Cương Tát Đỏa (Fundamental Vajrasattva) - Orange County - 04.11.2012

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Pháp Kim Cương Tát Đỏa (Fundamental Vajrasattva)" tại Orange County, Hoa Kỳ, ngày 04.11.2012

Download
mp3
SHARE