Pháp Tu Sám Hối và Tịnh Hóa - California - 01-03.04.2011 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về " Pháp Tu Sám Hối và Tịnh Hóa" tại California, Hoa Kỳ, ngày 01-03.04.2011 (Phần 1)

Download
mp3
SHARE