Dzambhala, San Jose 18.11.2011

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Dzambhala" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 18.11.2011

Download
mp3
SHARE