Thần chú Quán Thế Âm Tứ Thủ (5 arms Chenrezig mantra) - California - 04-06.05.2012 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Thần chú Quán Thế Âm Tứ Thủ (5 arms Chenrezig mantra)" tại California, Hoa Kỳ, ngày 04-06.05.2012 (Phần 2)

Download
mp3
SHARE