Lojong Eight Verses Training the Mind - Hoa Kỳ - 15.11.2013

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Lojong Eight Verses Training the Mind" tại Hoa Kỳ, ngày 15.11.2013

Download
mp3
SHARE