Lojong Pháp Luyện Tâm - Seattle - 16-17.11.2013 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Lojong Pháp Luyện Tâm" tại Seattle, Hoa Kỳ, ngày 16-17.11.2013 (Phần 1)

Download
mp3
SHARE