Pháp Phật Vô Thượng Thọ (Amitayus) - Seattle -13.05.2016 (Phần 7)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Pháp Phật Vô Thượng Thọ (Amitayus)" tại Seattle, Hoa Kỳ, 13.05.2016 (Phần 7)

Download
mp3
SHARE