Golok 2023

26 ảnh

Golok 2022

22 ảnh

Hành hương Lhasa 2021

59 ảnh

Golok 2021

21 ảnh

Golok 2020

35 ảnh

Golok 2019

38 ảnh

Golok 2018

33 ảnh

Golok 2017

31 ảnh

Golok 2016

43 ảnh

Golok 2015

11 ảnh

Golok 2014

22 ảnh