Tư Liệu Thảo Luận

Những Vi Phạm Mật Giới Gốc: Lời Sám Hối

Con kính lễ Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử tôn quý! Với tâm chí tín thành, con xin đê đầu, Đảnh lễ nơi gót sen của Đạo sư. Con xin được nêu mười bốn vi phạm gốc, Như đã được các mật điển truyền dạy.

Những Yếu Tố Cấu Thành Việc Vi Phạm Mật Giới Và Cách Sám Hối

Như đã đề cập, ưu điểm của giới nguyện Mật thừa là những giới nguyện có thể được phục hồi nhiều lần sau khi chúng bị phá vỡ. Và không nhất thiết phải có thầy hiện diện để phục hồi giới nguyện; nó có thể được thực hiện đơn giản thông qua quán tưởng.

Cách Trì Tụng Minh Chú

Bạn sử dụng chuỗi của bạn để đếm các hạt. Một tràng hạt không phải để trang trí. Không phải là đi loanh quanh và cho mọi người thấy rằng bạn là một Phật tử.

Mười Bốn Mật Giới Gốc

Những người có ý định thọ nhận hoặc đã thọ nhận quán đảnh phải nghiên cứu mười bốn giới nguyện Mật thừa gốc; những người chưa bao giờ thọ nhận và không có ý định thọ quán đảnh không nên đọc bản văn sau đây!