Sách nói: Giống như con cáo chạy trong sương mù

Sách nói: Uống từng chữ kim cang như uống cam lồ

Phổ Hiền là tánh của tâm

Các bậc Trì Minh

Hai hoạt động chính của tu viện đều mạnh mẽ và hoàn thiện

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 08.01.2023

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 01.01.2023

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 25.12.2022

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 18.12.2022

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 11.12.2022

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 4.12.2022

Bài Pháp thoại của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 25.11.22