Pháp thoại của Hungkar Dorje Rinpoche ban ngày 18.02.2024

MP3 PHÁP HỘI 2023 TẠI VIỆT NAM

Zoom: Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 01.01.2024

Pháp thoại của Hungkar Dorje Rinpoche ban ngày 4.11.2023 tại Mỹ

Pháp thoại của Hungkar Dorje Rinpoche ban ngày 3.11.2023 tại Mỹ

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche tại chùa Đại Nhật Như Lai ngày 29.10.2023

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 08.01.2023

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 01.01.2023

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 25.12.2022

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 18.12.2022

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 11.12.2022

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 4.12.2022