Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 24.09.2019 về phóng sinh (5)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 24.09.2019 về phóng sinh (4)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 24.09.2019 về phóng sinh (3)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 29.10.2019 tại chùa Sủi – Hà Nội

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 26.10.2019 tại Hà Nội (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 26.10.2019 tại Hà Nội (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 21.10.2019 tại Nha Trang (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 21.10.2019 tại Nha Trang (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 20.10.2019 tại Nha Trang (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 20.10.2019 tại Nha Trang (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 19.10.2019 tại chùa Vĩnh Nghiêm – TpHCM (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 16.10.2019 tại TpHCM (Chiều)