Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 29.10.2019 tại chùa Sủi - Hà Nội

Quán đảnh Kim Cương Tát Đỏa

CHIA SẺ