Teachings on Amitabha and Pure Land Practice - Orange County, California - 05.05.2015 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Teachings on Amitabha and Pure Land Practice" tại Orange County, California, Hoa Kỳ, ngày 05.05.2015 (Phần 1)

Tải về
mp3
CHIA SẺ