Nghi quỹ dạng khác

Khai quang minh tạng

OM AH HUNG Trên lưỡi con chủng tự RAM sáng đỏ. Lửa phóng ra từ RAM tịnh khẩu nghiệp, lưỡi con thành ống sáng màu đỏ rực.

Cúng dường khói núi – Riwo Sangcho

Nghi quỹ cúng dường Khói Núi Rigdzin Sogdrub, mengk, bí pháp do Lhatsün Namkha Jigme (1597-1653) khai truyền.

Tuyển tập các bài nhật tụng

Do nhu cầu tu học của các đạo hữu, Ban Biên Tập Liên Hoa Quang đã ấn tống “Tuyển Tập Các Bài Nhật Tụng” tập 1, bao gồm các bài cầu nguyện, nghi quỹ được Ngài Hungkar Dorje Rinpoche truyền lung tại Hoa Kỳ, Việt Nam và các nơi khác cho các đệ tử lấy làm pháp hành trì hàng ngày.