Nghi Quỹ & Cầu Nguyện - Sách Lật Trang

Lều Đại lạc – Pháp Guru Yoga

Lời khẩn nguyện đức Văn Thù từ sâu thẳm con tim

Hỡi Đức Văn Thù – ngài là Quang Minh Tạng tỏa ánh sáng Trí Tuệ,/ phá tan màn vô minh của luân-niết nhị nguyên.

Guru Yoga ngắn

HUNG ở vùng tây bắc xứ Orgyen,/ tự giữa nơi tâm đóa hoa sen,/ thành tựu tối thượng Ngài đã đạt, / lừng danh là đấng Liên-Hoa-Sanh,

Lời cầu nguyện tổ Longchenpa

Lời cầu nguyện này được viết với lòng tôn kính tại tịnh thất Sangchen Ngodrub Gatsal bởi Hungkar Dorje, người đã quy y bậc Giáo chủ này. Ngôn từ và âm điệu tụng lời cầu nguyện Tổ Longchenpa này được soạn bởi Hungkar Dorje cho bản thân trì tụng.

Khai nhập bổn quang minh tự hữu

Khai nhập bổn quang minh tự hữu

Pháp tu tiên yếu dòng Longchen Nyingthig (bản trung)

Đức Liên Hoa Sanh Đại Sĩ, vị Phật thứ nhì của thời này, là bậc vĩ đại nhất trong dòng chuỗi vàng những vị học sĩ và thành tựu giả của Ấn Độ và Tây Tạng. Ngài như ánh trăng vằng vặc giữa những vì sao. Trong kinh Niết Bàn và những kinh khác, chính Đức Phật đã từng tiên tri về việc truyền bá Mật Thừa, hay Qủa Thừa, của Liên Hoa Đại Sĩ. Cũng vì bồ đề tâm và năng lực vô thượng của Đại Sĩ mà giáo pháp Kim Cang Thừa mới xuất hiện đầy đủ trên thế gian này.

Pháp tu tiên yếu dòng Longchen Nyingthig (bản dài)

Đây, ta sẽ giải thích giáo lý Tâm Yếu của Pháp Tu Dự Bị được truyền từ bậc Chân Nguyên Thủ Hộ Chủ Phổ Hiền Như Lai.

Xưng tán đức Văn Thù Sư Lợi: Các Phẩm Tánh Trí Tuệ Thù Thắng

Kính lạy Đức Man-Giu-Gô-Sa -/ đức Bổn Sư, đấng Che chở chúng sinh!/ Trí Tuệ Ngài sáng như mặt trời,/ dứt sạch mây mờ hai che chướng.

Xưng tán hai mươi mốt đức Tara

OM Kính lạy Đức Tara Tôn Quý!/ Kính lạy Thánh Đức Tara Tối Tôn!

37 Pháp Tu Bồ Tát

Tóm lại, làm gì hay ở đâu,/ Rõ biết tâm ta trạng thái nào./ Gìn giữ chánh niệm và tỉnh giác,/ Thành tựu lợi tha, bồ tát tu.

Cầu nguyện trường thọ Đức Hungkar Dorje tôn quý

Ngài là bậc đại triệt ngộ bởi hoàn hảo văn, tư, tu / Pháp của Phật viên mãn, thậm thâm, không ngằn mé, / Để hoằng hộ chánh Pháp bất-phân-chia của Như Lai. 

Lời Nguyện Dẹp Tan Chướng Ngại Trên Đạo Lộ

Om Ah Hung! A Di Đà Pháp Thân, Quán Thế Âm Báo Thân,/ Liên Hoa Sanh Hóa Thân – Trác Pô San uy nộ,/ Chúng con khẩn cầu các Ngài, với lực Đại Bi,/ Hãy xua tan vào hư không các chướng ngoại, nội, mật