Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche về Bồ Đề Tâm

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche về Bồ Đề Tâm tại Orange County, Hoa Kỳ ngày 7-9.5.2010 (2)

Tải về
mp4
CHIA SẺ