Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 24.09.2016 tại chùa Sủi - Hà Nội (Sáng)

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an, Hòa bình thế giới, Pháp thoại Vãng sanh Cực lạc

CHIA SẺ