Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 11.12.2022

Bài giảng ngày 11.12.2022 của Hungkar Dorje Rinpoche về cuốn sách "Điệu của của chư Trì Minh Vương của Ba Dòng Truyền Thừa". Nguồn video: hungkardorje.com

CHIA SẺ