Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 25.09.2016 tại chùa Sủi - Hà Nội (Chiều)

Pháp thoại về Vãng sanh cực lạc, Ban quy y, Lễ cúng dường Tsok

CHIA SẺ