Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 16.09.2015 tại TpHCM (Sáng)

Pháp tu tiên yếu Ngondro và Truyền Quán đảnh Guru Yoga

CHIA SẺ