Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 25.09.2016 tại chùa Sủi - Hà Nội (Sáng)

Phóng sinh, Pháp thoại về Vãng sanh cực lạc, Ban quán đảnh cộng đồng Đức Adida, Thực hiện nghi lễ cúng dường Riwo Sangchod (cúng khói)

CHIA SẺ