Thần chú Quán Thế Âm Tứ Thủ (4 Arms Chenrezig Mantra) - California - 04.05.2012 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Thần chú Quán Thế Âm Tứ Thủ (4 Arms Chenrezig Mantra) " tại California, Hoa Kỳ, ngày 04.05.2012 (Phần 2)

Tải về
mp3
CHIA SẺ