Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc - Orange County - 09.05.2010 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc" (Phần 2) tại Orange County, Hoa Kỳ, 09.05.2010

Tải về
mp3
CHIA SẺ