Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 05.10.2016 tại chùa Hạnh Nguyện - TpHCM

Lễ cầu quốc thái dân an, Quán đảnh Đức Phật Liên Hoa Sanh, Cúng dường tịnh hóa khói núi

CHIA SẺ