Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 06.10.2016 tại chùa Hạnh Nguyện - TpHCM (Sáng)

Quán đảnh Bốn tôn Văn thù Sư lợi Bồ tát

CHIA SẺ