Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 14.10.2010 tại Sen Việt

CHIA SẺ