Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 27.09.2016 tại chùa Sủi - Hà Nội (Sáng)

Pháp thoại về Ngondro, Truyền thừa Longchen Nyingthig, Lễ cúng dường Tsok

CHIA SẺ