Chuyển Hóa Nghịch Duyên Thành Đạo Lộ Giải Thoát, Seattle 15.05.2016 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Chuyển Hóa Nghịch Duyên Thành Đạo Lộ Giải Thoát" tại Seattle, Hoa Kỳ, 15.05.2016 (Phần 2)

CHIA SẺ