Phật Pháp Căn Bản - San Jose 06.12.2008

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về chủ đề "Phật Pháp Căn Bản" tại San Jose, Hoa Kỳ, 06.12.2008

Tải về
mp3
CHIA SẺ