Trì Tụng Lời Nguyện Kurukulle - Seattle - 08-10.04.2011 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Trì Tụng Lời Nguyện Kurukulle" tại Seattle, Hoa Kỳ, ngày 08-10.04.2011 (Phần 2)

Tải về
mp3
CHIA SẺ