Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 24.09.2016 tại chùa Sủi - Hà Nội (Chiều)

Pháp thoại về Vãng sanh cực lạc

CHIA SẺ