Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 26.09.2016 tại chùa Tùng Vân - Vĩnh Phúc (Chiều)

Pháp thoại về Bốn niệm chuyển tâm, Lễ cúng dường Tsok

CHIA SẺ