Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 24.09.2019 về phóng sinh (2)

Phóng sinh

CHIA SẺ