Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 01.01.2023

Bài giảng ngày 01.01.23 của Hungkar Dorje Rinpoche về cuốn sách "Điệu của của chư Trì Minh Vương của Ba Dòng Truyền Thừa". Nguồn video: hungkardorje.com

CHIA SẺ