Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 27.09.2016 tại chùa Sủi - Hà Nội (Chiều)

Ban quán đảnh Đức Kurukule

CHIA SẺ