Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ban Pháp thoại _ Ngày 29.10.23 tại chùa Đại Nhật Như Lai

Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ban Pháp thoại _Ngày 29.10.23 tại chùa Đại Nhật Như Lai

CHIA SẺ