Pháp Tu Sám Hối và Tịnh Hóa - California - 01-03.04.2011 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về " Pháp Tu Sám Hối và Tịnh Hóa" tại California, Hoa Kỳ, ngày 01-03.04.2011 (Phần 2)

Tải về
mp3
CHIA SẺ