Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 29.09.2017 tại chùa Sủi - Hà Nội (Sáng)

CHIA SẺ