Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 25.10.2018 tại Greenwood Residence – TpHCM (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 21.10.2018 tại chùa Vĩnh Nghiêm – TpHCM (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 21.10.2018 tại chùa Vĩnh Nghiêm – TpHCM (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 19.10.2018 tại chùa Vĩnh Nghiêm – TpHCM (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 19.10.2018 tại chùa Vĩnh Nghiêm – TpHCM (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 16.10.2018 tại chùa Sủi – Hà Nội (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 16.10.2018 tại chùa Sủi – Hà Nội (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 14.10.2018 tại chùa Sủi – Hà Nội (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 14.10.2018 tại chùa Sủi – Hà Nội (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 13.10.2018 tại chùa Sủi – Hà Nội (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 13.10.2018 tại chùa Sủi – Hà Nội (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 12.10.2018 tại chùa Sủi – Hà Nội (Chiều)