Những Vi Phạm Mật Giới Gốc: Lời Sám Hối

Soạn bởi Đức Aśvaghoṣa[i]

 

Tiếng Ấn Độ: Vajrayānamūlāpatti
Tiếng Tây Tạng: rdo rje theg pa rtsa ba’i ltung ba

 

Con kính lễ Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử tôn quý!
Với tâm chí tín thành, con xin đê đầu,
Đảnh lễ nơi gót sen của Đạo sư.
Con xin được nêu mười bốn vi phạm gốc,
Như đã được các mật điển truyền dạy.

Đức Kim Cương trì dạy rằng mọi thành tựu
Đạt được là nhờ tuân theo ý chỉ Đạo sư,
Vì vậy, việc bất kính đức Bổn sư
Được dạy là vi phạm giới thứ nhất.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới đầu tiên,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Làm trái giáo huấn của chư Thiện Thệ
Được dạy là vi phạm giới thứ hai.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ hai,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Vì tâm sân hận mà nói lời thị phi
Về pháp hữu kim cương là phạm giới thứ ba.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ ba,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Từ bỏ tình thương đối với chúng sinh[ii],
Là vi phạm thứ tư – đây lời chư Phật dạy.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ tư,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Gốc của Pháp chính là Bồ Đề tâm—
Từ bỏ bồ đề tâm là phạm giới thứ năm.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ năm,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Phỉ báng giáo lý của truyền thống mình,
Hoặc của người khác là phạm giới thứ sáu.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ sáu,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Tiết lộ bí mật cho những người
Chưa đủ căn cơ là vi phạm thứ bảy.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ bảy,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Làm hại ngũ uẩn của thân-tâm,
Vốn là năm vị Phật là vi phạm thứ tám.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ tám,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Nghi ngờ về tánh thanh tịnh tự nhiên
Của tất cả các hiện tượng là vi phạm thứ chín.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ chín,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Bề ngoài tỏ ra thương quý[iii], kẻ xấu
Được dạy là vi phạm giới thứ mười.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ mười,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Khái niệm hóa pháp giới tối thượng[iv],[v], ,
vốn vượt ngoài khái niệm – vi phạm thứ mười một.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ mười một,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Làm cho những ai có tâm tín thành
Thối thất lòng tin là vi phạm thứ mười hai.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ mười hai,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Không chấp nhận các chất liệu samaya[vi],
Khi cần phải chấp nhận là vi phạm thứ mười ba.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ mười ba,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Chê bai người nữ, những người có bản tánh trí tuệ,
Là vi phạm giới nguyện thứ mười bốn.
Tất cả vi phạm như vậy, thuộc giới thứ mười bốn,
con công khai nhận lỗi và chân thật sám hối!

Hành giả Mật thừa tránh được mọi vi phạm
Sẽ chắc chắn đạt được thành tựu.
Còn nếu không giữ các cam kết của mình,
Bạn sẽ bị quỷ ma phá giới bắt giữ,
Và như vậy sẽ đối mặt nhiều đau khổ.

Bị sa ngã, bạn sẽ đọa địa ngục.
Vậy hãy sửa tánh tự phụ, kiêu căng,
Để tâm ta không kẹt trong lầm lạc.
Bất cứ thứ gì bạn có thể cúng dường,
Hãy dâng Đạo sư có bậc Thánh minh chứng.

Hãy bắt đầu bằng pháp quy y Tam Bảo.
Là một hành giả của Mật chú thừa,
Nếu bạn muốn lợi lạc bản thân, hãy nỗ lực,
Và trì giới Bồ Tát cùng các cam kết khác.

Đến đây là kết thúc Những Vi Phạm Mật Giới Gốc: Lời Sám Hối do thánh đức Aśvaghoṣa vĩ đại sáng tác.

 

Việt dịch: Hiếu Thiện (Lotsawa)

Nguồn: https://www.lotsawahouse.org/indian-masters/ashvaghosha/root-downfalls-confession

 

Chú thích :

[i] Ngài Mã Minh
[ii] Điều đó có nghĩa là, nếu một người từ bỏ lòng từ dù chỉ đối với một chúng sinh, điều đó cũng bị coi là vi phạm. Xem bài giảng “Mười Bốn Mật Giới Gốc” của Khenpo Tsultrim Lodro Rinpoche tại link: https://longchennyingthigvn.com/tu-lieu-thao-luan/muoi-bon-mat-gioi-goc/
[iii] Tham khảo bài giảng “Mười Bốn Mật Giới Gốc” của Khenpo Tsultrim Lodro Rinpoche
[iv] Bổ sung chữ “tối thượng” dựa vào bản của Ngài Tulku Thondup (xem “Hành trình giác ngộ”)
[v] Tức không quán chiếu tánh không.
[vi] Xem bài giảng “Mười Bốn Mật Giới Gốc” của Khenpo Tsultrim Lodro Rinpoche.

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word