Các Ngài là những vị Thầy bởi vì các Ngài đã chứng ngộ tánh Không, tánh Không của tâm - Longchen Nyingthig Vietnam

Các Ngài là những vị Thầy bởi vì các Ngài đã chứng ngộ tánh Không, tánh Không của tâm

 Về chữ ‘Trì Minh’ có nghĩa là các bậc Tôn quý, các bậc đạo sư Tôn Quý, các bậc Thầy lớn. Tất cả các vị Trì Minh của dòng truyền thừa này đều rất vĩ đại, đều có tâm đại bi và trí tuệ. Các Ngài là các bậc đại thành tựu giả. Vì vậy, các Ngài được gọi là các bậc Trì Minh. Về căn bản, Trì Minh có nghĩa là người có thể trì giữ các giáo lý tâm yếu về bản tâm, các Ngài đã chứng ngộ bản tánh của tâm và trở thành các bậc giác ngộ nhờ hiểu rõ qua việc chứng ngộ bản tánh của tâm. Các Ngài là những bậc Trì Minh.

Như vậy Trì Minh là một từ, một cách khác để gọi các vị tổ của dòng truyền thừa. Các Ngài không đơn thuần là những bậc đạo sư mà là các bậc đạo sư vĩ đại, các bậc đạo sư thành tựu vĩ đại trên con đường tới giải thoát, trên đạo lộ tu chứng. Đôi khi chúng ta gọi ai đó là thầy, bất cứ vị thầy nào, bất cứ ai có học trò thì người ta thường gọi họ là thầy. Nhưng những vị thầy này có một ý nghĩa khác hẳn: các Ngài là những vị Thầy bởi vì các Ngài đã chứng ngộ tánh Không, tánh Không của tâm, bản tánh của tâm; vì vậy, Trì Minh là một cái gì đó rất đặc biệt, là một cái tên rất đặc biệt.

 

Trích “Các bậc Trì Minh“, Hungkar Dorje Rinpoche 

Hải Minh trích dẫn

CHIA SẺ