Chúng ta cần một dòng truyền thừa không gián đoạn từ Đức Phật cho tới chúng ta - Longchen Nyingthig Vietnam

Chúng ta cần một dòng truyền thừa không gián đoạn từ Đức Phật cho tới chúng ta

Ba dòng truyền thừa có nghĩa là dòng truyền tâm của chư Phật, dòng truyền biểu tượng (ấn truyền) của các vị Trì Minh và dòng khẩu truyền của các cá nhân – ba nhóm này có cách giảng dạy giáo lý riêng. Chư Phật có cách riêng của các Ngài để độ chúng sinh và các bậc Trì Minh cũng có cách riêng của các Ngài, những cách thật độc đáo để dạy. Điều đó cũng giống như những người bình phàm chúng ta, chúng ta có cách riêng của mình để nhận sự dạy dỗ và dạy cho những người khác. Tóm lại, có ba cách để trao truyền giáo lý về bản tâm, về tánh Không. Bởi vì có ba cách cho nên có ba dòng truyền thừa. Dòng truyền thừa – nó phải là dòng truyền thừa không gián đoạn đối với giáo lý của Phật, của ngũ bộ Phật, của đức Liên Hoa Sanh. Chúng ta cần một dòng truyền thừa không gián đoạn [từ Đức Phật cho tới chúng ta]. Cội nguồn của giáo lý từ đức Phật truyền tới chúng ta phải không được gián đoạn, không được dừng và điều này được gọi là dòng truyền thừa như dòng truyền thừa Longchen Nyingthig. Dòng truyền thừa này khởi nguồn từ đức Phổ Hiền Như Lai và ngũ bộ Phật rồi các vị Trì minh như Ngài Kim Cang Cực Hỉ và Đức Liên Hoa Sanh rồi tới chúng ta. Thông qua các bậc Đạo Sư từ bi vĩ đại, nhờ tâm đại bi, nhờ trí tuệ, nhờ việc tu chứng các Ngài đã có thể trì giữ những giáo lý này tới tận ngày nay không bị gián đoạn.

Trích “Các bậc Trì Minh”, Hungkar Dorje Rinpoche

An Nhẫn trích dẫn

CHIA SẺ