Chúng ta nửa là người tu mà nửa không phải là người tu - Longchen Nyingthig Vietnam

Chúng ta nửa là người tu mà nửa không phải là người tu

Chúng ta không thực sự là hành giả đích thực, tuy nhiên, chúng ta đang cố gắng để trở thành người tu chân chính, mặc dầu ta không thực sự làm theo lời Phật một cách đúng đắn. Chúng ta vẫn còn đang lầm lạc, chúng ta vẫn còn đang bị sai sử bởi những suy nghĩ không hợp với Pháp – phi Pháp Phật. Điều đó là trái với Pháp. Cũng như chúng ta, đa số những ai đang theo Phật và đang đi theo con đường của Phật đều không đi theo con đường đó một cách thực sự đúng đắn, miên mật. Đây không phải là điều chúng ta muốn, thế nhưng do thiếu hiểu biết và do thiếu nhiều nhân duyên khác, chúng ta không thể đi theo con đường đạo một cách đúng đắn để có thể thực sự là một người chân tu. Vì vậy, những người như chúng ta nửa là người tu mà nửa không phải là người tu. Chúng ta phải cần [thực hành Pháp] rất nhiều. Pháp là rất cần cho những người như chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ nói về sự cần thiết của Pháp đối với thế giới và đối với những người được gọi là hành giả của Pháp.

 

Trích “Chúng Ta Cần Phải Biết Rõ Cái Gì Là Pháp, Cái Gì Là Phi Pháp”, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ