Dậy sớm để tu là một điều thật hoan hỷ để làm, hoan hỷ để biết bởi vì không nhiều người làm được việc này

Dậy sớm [để tu hành] là một điều thật hoan hỷ để làm, hoan hỷ để biết bởi vì không nhiều người có khả năng làm được việc này. Không nhiều người thực sự bỏ chút công sức của họ vào việc tu hành. Cho dù họ có thể nói họ đang tu nhưng họ chỉ tu miệng mà thôi. Họ chỉ có vẻ vậy mà thôi. Còn nếu bạn thực sự làm như vậy thì đó là điều thực sự tốt. Nghiệp và nhân duyên không bao giờ hư dối. Nếu bạn bỏ công sức vào việc tu tập, hành trì thì bạn sẽ nhận được quả báo tốt. Chắc chắn như vậy, không có gì để nghi ngờ. Như Thầy đã nói nhân quả không bao giờ hư dối.

Trích “Xin Hãy Giữ Vững Nếp Hành Trì Tốt Đẹp Này“, Hungkar Dorje Rinpoche

 

CHIA SẺ