Để xây dựng được một nền tảng vững chắc thì người tu phải thực hành pháp ngondro

Vậy nên điều rất quan trọng là phải xây dựng được một nền tảng vững chắc để tu pháp Đại Mật, Đại Toàn Thiện, Đại Trí Tuệ này. Để xây dựng được một nền tảng vững chắc như vậy thì người tu phải thực hành pháp ngondro, phải hoàn tất 500.000 túc số – tức là 100.000 lễ lạy, 100.000 cúng dường mạn đà la, 100.000 trì tụng minh chú trăm âm, 100.000 phát bồ đề tâm, 100.000 lời nguyện quy y v.v. Chúng ta có thể khiếp vía khi nghe những con số như vậy nhưng nó không đến nỗi đáng sợ nếu chúng ta thực sự bắt tay vào tu hành. Thầy không nghĩ rằng nó quá đáng sợ hay quá khó khăn. Những ai đã đọc tiểu sử của tổ Patrul Rinpoche và những vị đạo sư vĩ đại khác của dòng truyền thừa này, đã đọc về việc các ngài thực hành Pháp như thế nào trong quá khứ thì sẽ hiểu tổ Patrul Rinpoche đã hoàn tất 25 vòng ngondro. Và điều đó hiện nay vẫn được duy trì ở nhiều nơi. Trong tu viện Golog của chúng tôi có nhiều hành giả tinh tấn tu hành. Một số người đã hoàn tất 30 vòng của pháp tu tiên yếu và có nhiều người như vậy. Không chỉ dòng Longchen Nyingthig mà tất cả các dòng Pháp vĩ đại của Kagyupa, Sakyapa, Nyingmapa đều lấy pháp tu tiên yếu làm nền tảng để đạt được chứng ngộ cao nhất. Mục đích chính yếu là để tịnh hóa bản thân. Ví dụ như pháp lễ lạy có sức mạnh tịnh hóa những tiêu cực của thân. Còn pháp trì tụng bách tự minh chú có sức mạnh tự nhiên tịnh hóa các phiền não bên trong. Vì vậy, Thầy nghĩ rằng điều rất quan trọng là hiểu ý nghĩa và cái dụng của các pháp tu tiên yếu.

Trích “Dòng Pháp Longchen Nyingthig là Con Đường tới Đại An Lạc”, Hungkar Dorje Rinpoche

Tri Kiến Thanh Tịnh trích dẫn

CHIA SẺ